Zápisy

Zápis ze dne 7. 3. 2012
Na začátku schůze došlo ke zhodnocení „Týdne neklidu“. Poté bylo vyřešeno uskladnění transparentů v Objetu společné výuky.
Následovalo vystoupení Mgr. Václava Víšky, Ph.D., ve kterém informoval o vytvoření tzv. protidokumentu Věcného záměru zákona o vysokých školách (dále VZZVŠ) VŠ Radou vysokých škol (dále RVŠ). RVŠ je rozdělena na dvě křídla 1. radikální, která VZZVŠ zcela odmítá a 2. umírněnou, která je ochotna jednat. Česká konference rektorů vytvořila dokument tzv. Idea reformy, který zachycuje hlavní myšlenky VZZVŠ. Na závěr svého výstupu projevil ochotu nadále navštěvovat schůze HKSH 2012 a informovat o novinkách z jednání RVŠ.

Dalším bodem programu bylo uspořádání organizační struktury HKSH 2012. Dosud fungoval exekutivní orgán zastoupen Davidem Řezáčem, Zuzanou Jedličkovou a Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D. Ten byl plénem odvolán a hned nato došlo k odhlasování nové organizační struktury.
Na vrchu stojí exekutivní orgán (volený a odvolatelný plénem, jedná na základě rozhodnutí pléna, v případě potřeby může sám operativně rozhodovat, komunikuje s vedením univerzity, s akademickými senáty, s médii, nese odpovědnost za jednání HKSH 2012), pod exekutivním orgánem jsou vedoucí pracovních skupin (volen o odvolatelný plénem, organizují práci skupin, odpovídají za její výsledky, komunikují s exekutivním orgánem), poté stojí pracovní skupiny (podléhají svému vedoucímu, do skupiny se může kdykoliv kdokoliv přidat, do organizace jednotlivé skupiny nemůže mluvit nikdo z venčí).  Pracovní skupiny jsou: výtvarná skupina (i foto a filmy), technická skupina (od hřebíků po web), skupina shromáždění (od pléna po demonstrace), skupina propagace (VŠ, SŠ, veřejnost), skupina dokumentů (pomoc při vytváření stanov, kodexů, zápisů, apod.), skupina pro pořádání akcí (včetně zajištění jeho průběhu, apod.).

Do funkce exekutivního orgánu byli nominováni Zuzana Jedličková, Jana Kudrnová, Mgr. Pavlína Springerová, Ph. D. a Robert Marczak. Zvoleny byly Zuzana Jedličková, Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph. D., Jana Kudrnová. Do funkce vedoucího skupiny propagace byl nominován a zvolen Jaromír Kohout. Na konec byl uveden stav pokladny.

Další schůze HKSH 2012 byla předběžně určena na 28. března.

 

Zápis ze dne 28. 2. 2012

Na začátku byla popsána činnost exekutivního orgánu (jednání s medií, zařizování programu). Poté se řešila příprava a výroba transparentů (určené místnosti, materiál, nápisy).
Dále byl zopakován průběh protestního pochodu (trasa, zastávky, program zastávek, účast policie). Byla vznesena žádost, zda by někteří účastníci pochodu mohli být dobrovolníky v pochodu (zvláštní označení – reflexní vesta, bílá páska na levé ruce).
Na konci „Týdne neklidu“ dojde v některých městech k besedám ke zhodnocení a zakončení protestů. Přišla žádost z Brna, zda by se mohl někdo z HK zúčastnit. Byl navržen a odsouhlasen většinou Aleš Roubal.
Během diskuze byla řešena distribuce letáků během pochodu. Dále bylo projednáváno přespání na UHK. Navržen „speaker“ na protestní pochod. Odsouhlasen návrh hesla: Bez bohatých rodičů, studium na pí.u“. A na závěr připomenuto, že v 8.00 bude připravena snídaně u „Kafekáry“.

Zápis ze dne 22.2.2012
  Plénum bylo obeznámeno s trasou pochodu. Vše bylo projednáno s MMHK a Policií. Během pochodu budou tři zastávky a to na náměstí Svobody, Riegrově náměstí a na Masarykově náměstí. Informace jsou zveřejněny na webu HKSH 2012.
  Před plénem vystoupil děkan FF Mgr.Petr Grulich,Ph.D. Ujistil všechny přítomné, že on sám odmítá oba návrhy věcných záměrů zákonů a že podporuje studentské protestní akce. Velmi rád poskytne prostory budovy „B“ a nabídl aktivní účast vůči médiím, neboť protesty musí být viditelné. Velmi rozhořčeně oznámil, že však problém vidí v nekomunikaci s vedením UHK. Vystoupil proti systému přímé demokracie, neboť ta nazaručuje žádnou odpovědnost. Chce zamezit rozštěpení mezi vedením UHK a studenty. Má velké obavy z možné diskreditace v případě proběhnutí okupační stávky.
  Se Svým příspěvkem vystoupil na plénu i rektor UHK prof.RNDr.Josef Hynka, MBA, Ph.D. Pan rektor taktéž odmítá oba návrhy věcných záměrů zákona a podpruje protestní akce studentů. Zastává stejné názory jako děkan FF UHK. Nabídl pomoc při protestech.
  Po panu rektorovi k plénu promluvil předseda AS UHK Mgr.Václav Víška, Ph.D., který za velkou část AS UHK a všechny děkany souhlasí s protesty. Jako problémem aktivit HKSH však vidí nedostatečnou komunikaci s vedením UHK. Apeloval na zvážení možnosti vytvoření garanta, který je zodpovědný vůči vedení univerzity a pozval všechny přítomné na zasedání akademické obce 28.2. v 13:15.
  Následovalo Vystoupení zástupkyně Iniciativy za svobodné vysoké školy, která seznámila plénum s aktivitami a struktůrou iniciativy. Zdůraznila, že Iniciativa za svobodné vysoké školy také funguje na principech přímé demokracie a že běžně jedná se senátory akademický senátů.

  Diskuze

  Během diskuze byly doplněné informace ohledně vzniku HKSH 2012 a připomenuto, že je podporováno SK RVŠ. Jako nedostatek byla konstatována špatná komunikace s AS a vedením UHK navzdory tomu, že součástí pléna byli i senátoři UHK. AS UHK byl kritizován, že dlouhou dobu se nijak neangažoval a proto vznikla iniciativa „zdola“ od studentů všech veřejných vysokých škol a jedné státní.

  Prodiskutování organizační struktury Hnutí

  Vedení UHK si stanovilo podmínku pro spolupráci s HKSH 2012 v určení vedoucích lidí tohoto hnutí, které budou míti odpovědnost za dění. V opačném případě vedení UHK nemá s kým jednat. Pracovní skupiny, které vznikly budou nadále pokračovat.

  Hlasování: zvolit zástupce, se kterými se bude jednat
  1. NÁVRH: pracovní skupina, která bude mít na starost komunikaci s vedením
  2. NÁVRH: Společný tým SENÁTŮ VŠ v HK + HKSH
  - exekutivní orgán, který za HKSH mluví, a je zodpovědný plénu a plénum ho může odvolat
  v hlasování byl zvolen 2. návrh

  Hlasování na obsazení:
  1.NÁVRH: každá fakulta 1 senátora = 8 (UHK, FF, PdF, PřF, LK, FaF, FVZ) + 5 zástupců HKSH
  2. NÁVRH 8 + 3 z HKSH
  3.NÁVRH omezení: senátoři UHK, UK, UO - 3 + 2 lidi HKSH
  v hlasování byl zvolen 2.návrh
  - UHK bude mít kandidáta do pátku – jmenován per rollam, UO a UK pravděpodobně nestihnou.

  Kandidáti za HKSH:
  David Řezáč
  Zuzana Jedličková
  Pavla Truncová

  byli zvoleni David Řezáč (UK) a Zuzana Jedličková (UHK)

  Mediální skupina

  Z důvodu nepřítomnosti členů, musí být zvolena nová pracovní skupina

  Diskuze:
  David Řezáč doporučil vydání nového tiskového prohlášení, kvůli změně názvu a povahy protestu. Dále uvedl, že je třeba si uvědomit že HK je spolu s Prahou a Brnem jedním ze tří měst, kde bude probíhat protestní pochod a proto se nesmí ohrozit tato akce nějakým štěpením sil. Byla navržena různá pojmenování noční akce na Noc univerzity“, „Spíme s naší univerzitou“, „Bráníme univerzitu dnem i nocí“, „Noc na obranu univerzity“, „Záchrana naší univerzity“, „Univerzitu nedáme! V souvislosti s tím pan rektor vyjádřil svůj názor, že na univerzitě chce povolit přespání pouze studentům UHK. Reakcí na to bylo upozornění, že protestní aktivity jsou aktivitou studentů všech škol v HK a ne jen UHK.
  Další body jednání nebyly projednány z důvodu nepřítomnosti předkladatelů.
  Závěrem, pokladník informoval, že za vybrané peníze byla zakoupena SIM karta. Dále rezignoval na svou funkci a vyzval plénum k dodání nového pokladníka. David Řezáč poděkoval pokladníkovi za dosavadní práci pro hnutí; dále upozornil, že za vybrané peníze bude potřeba zejména tisknout nové a opravené materiály. Na post nového pokladníka se přihlásil Pavel Sybr.

  Termín zasedání příštího pléna bude upřesněn během týdne a zveřejněn na webových stránkách HKSH 2012 – http://hksh2012.blogspot.com/ a na stránkách Fb.


Žádné komentáře:

Okomentovat